תקנון פעילות - לוח שנה בעיצוב אישי במתנה

1.      כללי

במהלך תקופת הפעילות, כהגדרתה להלן, שתיערך על ידי בנק לאומי לישראל בע"מ ו/או מי מטעמו ("לאומי"), מוזמנים גולשי Ynet וקוראי ידיעות אחרונות לעצב באמצעות חברת "picabook" לוח שנה אישי שיודפס וישלח אליהם בדואר רשום במתנה ("ההטבה" או "לוח השנה"), הכל כמפורט בתקנון זה:

2.      תקופת ההטבה

תקופת ההטבה הינה החל מיום 11.9.2016 ועד ליום 30.9.2016 או עד גמר המלאי, הראשון מבין השניים ("תקופת ההטבה"). לאומי יהיה רשאי להפסיק, להאריך או לקצר את תקופת ההטבה על פי שיקול דעתו הבלעדי, מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת. לאומי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את הפעילות לפני תום תקופת ההטבה, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינם בשליטתו. בכל מקרה בו תסתיים הפעילות לפני תום תקופת ההטבה, תפורסם על כך הודעה באתר picabook ו/או באתר לאומי ו/או בכל דרך אחרת, לפי בחירתו של לאומי.

3.      זכאות לקבלת ההטבה

3.1.           זכאי לקבלת ההטבה יהיה מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים ("זכאי לקבלת ההטבה"):

(א)   אדם שהינו יחיד אזרח מדינת ישראל או תושב מדינת ישראל השוהה בישראל בעת הרישום ו/או קבלת ההטבה, אשר אינו תאגיד או כל גוף אחר לרבות בתי עסק;

(ב)   קורא ידיעות אחרונות ו/או גולש Ynet;

(ג)    מי שטרם מלאו לו 16 ביום רישום ההטבה, אינו זכאי לקבלת ההטבה. בנוסף, זכאות לקבלת ההטבה למי שטרם מלאו לו 18 מותנית בהסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו.

(ד)   קרא את תנאי התקנון, הבין את הוראותיו ומסכים לתוכנו. 

3.2.           לאומי רשאי להגביל את מספר הזכאים לקבלת ההטבה, לבטל ו/או להשעות, באופן זמני או קבוע, את פעילותו של מי מהזכאים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

3.3.           עם רישומו לקבלת ההטבה, הזכאי לקבלת ההטבה מצהיר, מאשר ומתחייב, כי:

3.3.1.                       ידוע לזכאי לקבלת ההטבה כי עצם הרישום לקבלת ההטבה מהווה הסכמתו לתנאי תקנון זה.

3.3.2.                       ידוע לזכאי לקבלת ההטבה כי ההטבה אישית וכי היא אינה ניתנת להעברה, להמרה, לשינוי או להארכה.

3.3.3.                       ידוע לזכאי לקבלת ההטבה כי ההטבה בכל שלביה על אחריותו הבלעדית בלבד.

3.3.4.                        ידוע לזכאי לקבלת ההטבה כי לאומי יהא רשאי לשנות את תנאי ההטבה, כפי שנקבעו בתקנון זה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.3.5.                        ידוע לזכאי לקבלת ההטבה כי רישומו ו/או אי רישומו לקבלת ההטבה כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות הסלולאר ורשת המחשבים והמערכות אשר באמצעותן מתבצעת ההטבה, הן אלה שברשותו והן אלה שברשות לאומי. זכאי לקבלת ההטבה לא יעלה כלפי לאומי ו/או חברת picabook ו/או ידיעות אחרונות ו/או Ynet ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה בגין נזק עקיף או ישיר שנגרם לו בקשר עם ההטבה ו/או כל עניין הנובע ממנה, לרבות, אך מבלי לגרוע, בגין תקלה טכנית מכל סוג שהוא, תקלת תקשורת, תקלה בזמני התגובה, טעות אנוש, טעות בזיהוי, כוח עליון ו/או כל תקלה אחרת בגינן נמנע, התעכב, שובש כשל בקשר עם ההטבה לרבות רישומו או אי קליטת הרשמתו להטבה.

4.      אופן עיצוב ההטבה

4.1.      על הזכאי לקבלת ההטבה להיכנס לאתר האינטרנט של לאומי ו/או ל- Leumi.picabook.co.il ולהירשם לשם קבלת ההטבה באמצעות לחיצה על כפתור "לקבלת ההטבה".

4.2.      הזכאי לקבלת ההטבה ימלא פרטי המזהים (שם מלא, כתובת דוא"ל, מען למשלוח ההטבה, מספר טלפון נייד וכו'). לאומי ו/או חברת  picabook שומרים לעצמם את הזכות לדרוש קבלת פרטים נוספים לשם וידוא זהותו של הזכאי לקבלת ההטבה. מובהר כי לאומי ו/או חברת picabook ו/או ידיעות אחרונות ו/או Ynet לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של הזכאי לקבלת ההטבה ללא קבלת הסכמתו, אלא במקרים שלהלן:

4.2.1.                       ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של ההטבה;

4.2.2.                                      אם יתקבל בידי לאומי ו/או חברת picabook ו/או ידיעות אחרונות ו/או Ynet ו/או מי מטעמם צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הזכאי לקבלת ההטבה או את המידע אודותיו לצד שלישי.

4.2.3.                                      בכל מקרה שלאומי ו/או חברת picabook ו/או ידיעות אחרונות ו/או Ynet ו/או מי מטעמם יסברו כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכושו של הזכאי לקבלת ההטבה.

זכאי לקבלת ההטבה לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד לאומי או מי מטעמו בקשר עם האמור בסעיף זה.

4.3.      לאחר הכנסת פרטי הזיהוי ואישור ההרשמה יישלח לזכאי לקבלת ההטבה קוד קופון אישי ושאינו ניתן להעברה למספר הטלפון הנייד ולדוא"ל כפי שמסר בעת ההרשמה.

4.4.      הזכאי לקבלת ההטבה יקליד את קוד הקופון האישי באזור המתאים לכך ולאחר פעולה זו ניתן יהיה להתחיל בעיצוב לוח השנה.

4.5.      ניתן לעצב את לוח השנה מסמארטפון, מטאבלט או מדסק טופ.

4.6.      את התמונות ימקם הזכאי לקבלת ההטבה בגבולות המסגרות הייעודיות בלוח השנה, הקבועות מראש כפי שהוגדרו על ידי חברת picabook. ניתן יהיה לבחור בין מספר עיצובים.

4.7.      כמות לוחות השנה היומית שניתן להזמין מוגבלת במכסת מלאי יומי. במידה ומכסת לוחות השנה היומית הגיעה למימוש, יקבל הזכאי לקבלת ההטבה התראה כי מכסת לוחות השנה היומיים מומשה וכי הוא מוזמן לעצב את לוח השנה במועד אחר.

4.8.      הזכאי לקבלת ההטבה רשאי לקבל לוח שנה אחד במסגרת ההטבה. במידה והזכאי לקבלת הטבה ירצה להזמין לוח שנה נוסף במהלך תקופת ההטבה, יוכל לעשות זאת במחיר מיוחד שיתפרסם על ידי חברת picabook.

4.9.      לוחות השנה יופקו וישלחו על ידי חברת picabook ובאחריותה בלבד.

4.10.  עלות הפקת לוח השנה והוצאות המשלוח הינן ללא עלות.

4.11.  לוחות השנה יישלחו באמצעות דואר רשום לנקודת הדואר הקרובה למקום מגוריו של הזכאי לקבלת ההטבה.

5.      הגנת הפרטיות וקניין רוחני

5.1.      זכאי לקבלת ההטבה מצהיר, כי בעצם העלאת התכנים הוא מאשר, כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הנו רשאי למוסרם לפרסום. אם הזכאי לקבלת ההטבה אינו היוצר או בעל הזכויות בתכנים הוא מצהיר, כי הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות המתיר למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש. בתכנים בהם מוצגים צדדים שלישיים לא יועלו על ידי הזכאי לקבלת ההטבה בטרם ניתנה הסכמתם המפורשת של אותם צדדים שלישיים. לאומי ו/או חברת picabook ו/או ידיעות אחרונות ו/או Ynet לא יישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הזכאי לקבלת ההטבה נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידו.

5.2.      הזכאי לקבלת ההטבה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי לאומי ו/או חברת picabook ו/או ידיעות אחרונות ו/או Ynet בגין כל שימוש שייעשה בפרטים האישיים ו/או בתכנים, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת ו/או תשלום עבור השימוש.

5.3.      על הזכאי לקבלת ההטבה להקפיד שהתכנים המועלים על ידו הינם חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, חל איסור לעלות לרשת האינטרנט ו/או לשלוח את התכנים הבאים:

• כל תוכן שקרי, מטעה או מסולף;

• כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

• כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

• כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

• סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

• כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

• כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

• כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;

• כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

• כל תוכן העלול להטעות צרכן;

• כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

• כל תוכן הנוגד את ערכי לאומי;

5.4.      באפשרות הזכאי לקבלת ההטבה להעלות ולשתף ב- Facebook את תמונת השער של לוח השנה שעיצב. לצורך כך הזכאי לקבלת ההטבה מצהיר ומאשר כי הוא בעל מלוא הזכויות בתמונה האמורה, כי אין בהעלאת ו/או פרסום התמונה משום הפרה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו, כי ניתנה הסכמת כלל המצולמים בתמונה לפרסומה האמור, ומתחייב לשפות את לאומי ו/או ידיעות אחרונות ו/או Ynet ו/או מי מטעמם במידה ויתברר כי העלאת ו/או פרסום התמונה הייתה כרוכה בהפרת זכויות של צד שלישי כלשהו.

5.5.      בכפוף לאישורו של הזכאי לקבלת ההטבה, יועברו תמונותיו אשר העלה באתר picabook, במסגרת קבלת ההטבה, ללאומי ו/או לידיעות אחרונות ו/או Ynet על מנת שתבחן פרסומן בעיתון ידיעות אחרונות ו/או באתר Ynet, לפי שיקול דעתם הבלעדי (להלן: "התמונות המועמדות לפרסום") ובכפוף לכלל התנאים המפורטים להלן:

5.5.1.    לזכאי לקבלת ההטבה מובהר כי אין התחייבות לפרסומן בפועל של התמונות המועמדות לפרסום;

5.5.2.    בהעברת התמונות מצהיר ומאשר הזכאי לקבלת ההטבה כי הינו בעל כל הזכויות בתמונות המועמדות לפרסום, כי אין בהעברת התמונות המועמדות לפרסום הפרה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו, וכי ניתנה הסכמת כלל המצולמים בתמונות המועמדות לפרסום בעיתון ידיעות אחרונות ו/או באתר Ynet.

5.5.3.    בהעברת התמונות המועמדות לפרסום מעביר הזכאי לקבלת ההטבה את זכויות היוצרים בהן  לידיעות אחרונות ו/או ל- Ynet, וזאת באופן בלתי חוזר ומתחייב לשפות את לאומי ו/או ידיעות אחרונות ו/או Ynet ו/או מי מטעמם במידה ויתברר כי העברת התמונות המועמדות לפרסום ו/או פרסומן הייתה כרוכה בהפרת זכויות של צד שלישי כלשהו.

5.5.4.    הזכאי לקבלת ההטבה מודע לכך כי ייתכן והתכנים אשר יפורסמו בידיעות אחרונות ו/או ב-Ynet יועברו ויתפרסמו בנוסף ברשת האינטרנט ו/או באמצעי תקשורת נוספים מבלי שללאומי ו/או לידיעות אחרונות ו/או ל- Ynet קיימת שליטה ו/או אחריות לכך ולא תהיה לזכאי לקבלת ההטבה כל טענה, דרישה או תביעה כלפיי לאומי ו/או ידיעות אחרונות ו/או Ynet ומי מטעמם.

5.5.5.    במידה והתמונות המועמדות לפרסום תבחרנה להיות מפורסמות בעיתון ידיעות אחרונות ו/או באתר Ynet, יידרש הזכאי לקבלת ההטבה לחתום על כתב ויתור והסכמה בהתאם לנוסח המקובל שיועבר לו מאת לאומי ו/או ידיעות אחרונות ו/או Ynet ואלה שומרים לעצמם את הזכות לדרוש מסמכים ו/או פרטים נוספים מאת הזכאי לקבלת ההטבה לשם פרסום האמור.   

6.      שונות

6.1.      לאומי ו/או חברת picabook ו/או ידיעות אחרונות ו/או Ynet ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהזכאים לקבלת ההטבה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהרישום לקבלת ההטבה או קבלת ההטבה ו/או בקשר עם ההטבה וכי בכל מקרה לא תהווה רישומם ו/או אי רישומם בקבלת ההטבה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.

6.2.      מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, לאומי שומר לעצמו את הזכות לסרב לפרסם כל תוכן ו/או למחוק כל תוכן לאלתר, לרבות במקרים המנויים בסעיפים 5.4-5.5, בכל עת ו/או לבטל את קבלת ההטבה במידה ויימצא כי הזכאי לקבלת ההטבה נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא כדין ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה. במקרה כאמור בסעיף זה, יהיו רשאים לאומי ו/או חברת picabook ו/או ידיעות אחרונות ו/או Ynet ו/או מי טעמם שלא למסור את ההטבה ו/או לדרוש קבלת ההטבה בחזרה.

6.3.      לאומי ו/או ידיעות אחרונות ו/או Ynet אינו אחראי על סוג ואיכות ההטבה, חברת picabook היא האחראית הבלעדית.

6.4.      לאומי ו/או מי מטעמו אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט של חברת picabook או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא יישאו באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב אשר

יגרמו לזכאי לקבלת ההטבה בקשר עם קבלת ההטבה, במישרין ו/או בעקיפין.

6.5.      בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר ההטבה, לרבות באתר אינטרנט ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

6.6.      בכל מקום בתקנון זה שבו האמור נכתב בלשון זכר, נעשה הדבר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.